Warunki użytkowania

Uaktualniono: w styczniu 2014 roku

Witamy na stronie Warner Bros. Group (dalej „Strona”). Dziękujemy za odwiedziny i życzymy udanej zabawy!

Chcielibyśmy, aby wszyscy odwiedzający czerpali jak najwięcej, oraz byli w pełni świadomi praw i obowiązków, jakie wynikają z korzystania z naszej Strony. Dlatego właśnie przygotowaliśmy niniejsze warunki, które stanowią zbiór prawnie wiążących postanowień regulujących kwestie korzystania przez Państwa z tej Strony (dalej „Warunki Użytkowania”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Użytkowania przed rozpoczęciem korzystania ze Strony, ponieważ ich treść ma wpływ na kształtowanie Państwa praw i obowiązków.

Akceptacja Warunków

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków Użytkowania, prosimy o zaniechanie korzystania ze Strony. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z akceptacją wyżej wspomnianych warunków.

Niektóre obszary użytkowania niniejszej Strony oraz niektóre czynności podejmowane za jej pośrednictwem mogą podlegać innym, dodatkowym warunkom i postanowieniom, z którymi zawsze należy się uważnie zapoznać przed skorzystaniem z wyżej wspomnianych obszarów. Warunki dodatkowe nie zmieniają się i nie zastępują niniejszych Warunków Użytkowania, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

Niniejsze Warunki Użytkowania mogą zostać zmienione na skutek: (i) zmian w przepisach obowiązującego prawa, zmian w praktyce działania władz nadzorczych lub zmian w orzecznictwie, (ii) zmian w praktykach rynkowych lub zmian technologicznych, (iii) zmian w uwarunkowaniach ekonomicznych leżących u podstaw działalności niniejszej Strony, lub też (iv) innych ważnych przyczyn. O wprowadzeniu wyżej wspomnianych zmian poinformujemy Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób.

Kontakt

Niniejsza Strona została udostępniona, a także jest kontrolowana i obsługiwana przez Warner Bros. Entertainment Inc. (stanowiącą również spółkę w pełni zależną od Time Warner Inc.) z siedzibą przy 4000 Warner Blvd., Burbank, CA 91522 (USA), lub Warner Bros. Entertainment Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej, 1920r. nr 7a, 02-366 Warszawa, KRS: 0000052268, NIP: 1180047103 (dalej łącznie „Warner Group”, „my”, „nas”, „nasze”).

Wszelkie skargi i uwagi dotyczące niniejszej Strony prosimy kierować na adres customerservice@wb.com. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres privacy@wb.com. Odnośnie wszelkich innych kwestii prawnych prosimy o kontakt pod adresem legal@wb.com.

Rejestracja

W celu uzyskania dostępu do niniejszej Strony lub niektórych jej zasobów, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie danych do rejestracji. Warunkiem korzystania ze Strony jest podanie poprawnych, aktualnych i pełnych informacji przy rejestracji użytkownika. W przypadku, gdy naszym zdaniem dane nie są poprawne, aktualne i pełne, jesteśmy bezwarunkowo uprawnieni do odmowy rejestracji lub niedopuszczenia do użytkowania przez Państwa Strony lub jakichkolwiek znajdujących się na niej zasobów, oraz do usunięcia lub zawieszenia Państwa konta użytkownika, a także anulowania lub wstrzymania procesu rejestracji.

Jeżeli nie zostanie nam dostarczona właściwie wypełniona i poprawnie sporządzona pisemna zgoda rodziców na korzystanie z niniejszej Strony, przyjmiemy założenie (a poprzez korzystanie ze Strony Państwo oświadczają), że posiadają Państwo zdolność do czynności cywilnoprawnej polegającej na zawarciu z nami umowy określonej niniejszymi Warunkami Użytkowania, oraz że Warunki Użytkowania mają wobec Państwa zastosowanie w maksymalnym dozwolonym przepisami prawa zakresie (tj. oświadczają Państwo, że są osobami pełnoletnimi, zdrowymi psychicznie i w każdy inny sposób zdolnymi do zawarcia wiążącej umowy prawnej).

Polityka Ochrony Prywatności Online

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas ważna. Aby móc robić to lepiej, przygotowaliśmy Politykę Ochrony Prywatności wyjaśniającą stosowane przez nas praktyki w zakresie informacji oraz Państwa możliwości decydowania o sposobie, w jaki informacje Państwa dotyczące są zbierane i wykorzystywane przez niniejszą Stronę lub w związku z nią. Prosimy kliknąć tutaj aby przeczytać lub wydrukować Politykę Ochrony Prywatności stanowiącą część niniejszych Warunków Użytkowania. Akceptacja Warunków Użytkowania jest jednoznaczna z akceptacją postanowień Polityki Ochrony Prywatności.

Znaki Towarowe i Prawa Autorskie

Niniejsza Strona, a także wszelkie materiały zamieszczone na Stronie przez Warner Group, w tym między innymi wszelkie teksty, grafiki, obrazy, prace, ilustracje, fotografie, animacje, muzyka, nagrania wideo, nagrania audio, prace audiowizualne, wzory, logo, oprogramowanie i wszelkie inne treści (dalej „Materiały”) są chronione prawami autorskimi, patentami, tajemnicą handlową oraz innymi prawami zastrzeżonymi Warner Group lub jej licencjodawców (dalej „Prawa Autorskie”). Niektóre znaki, logo lub inne obrazy zamieszczone na niniejszej Stronie przez Warner Group podlegają także ochronie jako zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe, nazwy handlowe lub znaki usługowe stanowiące własność Warner Group lub innych osób trzecich (dalej „Znaki Towarowe”). Warner Group szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i prosi użytkowników niniejszej Strony o to samo.

Korzystanie z Materiałów

Prawo do korzystania z niniejszej Strony oraz wszelkich Materiałów i innych treści pojawiających się na niniejszej Stronie jest uwarunkowane przestrzeganiem Warunków Użytkowania. Modyfikowanie oraz korzystanie z Materiałów, lub jakichkolwiek innych treści zamieszczonych na niniejszej Stronie, w jakichkolwiek celach nieprzewidzianych w Warunkach Użytkowania, może zostać uznane za naruszenie Praw Autorskich lub praw ochronnych do Znaków Towarowych i może stanowić czyn niedozwolony.

Są Państwo uprawnieni do otwierania i przeglądania Materiałów oraz wszelkich innych treści przedstawionych na Stronie w celach niekomercyjnych, w charakterze rozrywkowym, indywidualnie i na jednym komputerze. Materiały oraz pozostałe treści zamieszczone na Stronie nie mogą być kopiowane, reprodukowane, kadrowane, powtórnie publikowane, wgrywane na serwer, zamieszczane na forach, przesyłane, dystrybuowane lub wykorzystywane w jakikolwiek sposób, chyba że za wyraźną zgodą Warner Group. Jakakolwiek zgoda udzielona przez Warner Group na kopiowanie Materiałów znajdujących się w jakiejkolwiek części niniejszej Strony z jakiegokolwiek powodu obejmuje wykonanie jednej kopii w celach niekomercyjnych, w charakterze rozrywkowym, indywidualnie i na jednym komputerze z zastrzeżeniem pozostawienia w niezmienionej formie wszelkich informacji o prawach autorskich i innych zastrzeganych prawach. Wykorzystywanie Materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w jakiejkolwiek innej sieci komputerowej jest zabronione, chyba że za wyraźną zgodą Warner Group. Ponadto, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, dekompilowanie, inżynieria wsteczna, programowanie zwrotne, lub jakiekolwiek inne przetwarzanie kodu źródłowego jakiegokolwiek oprogramowania znajdującego się na Stronie do postaci możliwej do odczytania w celu zbadania struktury tegoż oprogramowania oraz kopiowania lub tworzenia innych produktów w całości lub części opartych na wspomnianym oprogramowaniu jest zabronione.

Brak Gwarancji

KORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z NINIEJSZEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO. ZARÓWNO NINIEJSZA STRONA, JAK I WSZELKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, UDOGODNIENIA, USŁUGI I POZOSTAŁE TREŚCI NA NIEJ ZAMIESZCZONE NIE SĄ OBJĘTE JAKĄKOLWIEK GWARANCJĄ. W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRAWEM ZAKRESIE NINIEJSZA STRONA, WARNER GROUP ORAZ JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, A TAKŻE PODMIOTY POWIĄZANE Z WARNER GROUP, WYKLUCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE I DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE W ZAKRESIE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. WARNER GROUP NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJONALNOŚĆ NINIEJSZEJ STRONY BĘDZIE DOSTĘPNA, NIEPRZERWANA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW, ORAZ ŻE BŁĘDY ZOSTANĄ USUNIĘTE, JAK RÓWNIEŻ ŻE NINIEJSZA STRONA I USŁUGA, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREJ NINIEJSZA STRONA JEST UDOSTĘPNIANA, JEST WOLNA OD WIRUSÓW I INNEJ SZKODLIWEJ ZAWARTOŚCI. WARNER GROUP NIE UDZIELA GWARANCJI I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ODNOŚNIE DO UŻYTKOWANIA LUB SKUTKÓW UŻYTKOWANIA MATERIAŁÓW, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, UDOGODNIEŃ, USŁUG I INNYCH TREŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE LUB UDOSTĘPNIONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY INTERNETOWEJ POŁĄCZONEJ ZE STRONĄ, W ZAKRESIE ICH POPRAWNOŚCI, ZGODNOŚCI Z PRAWDĄ, NIEZAWODNOŚCI LUB INNYCH CECH, A PONADTO WARNER GROUP NIE GWARANTUJE, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ PAŃSTWA Z MATERIAŁÓW, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, UDOGODNIEŃ, USŁUG I INNYCH TREŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE BĘDZIE STANOWIĆ NARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH. PONADTO WARNER GROUP NIE PRZYJMUJE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I BRAKI WE WSPOMNIANYCH MATERIAŁACH, INFORMACJACH, OPROGRAMOWANIU, UDOGODNIENIACH, USŁUGACH I INNYCH TREŚCIACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONIE INTERNETOWEJ. W PRZYPADKU, GDY OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE STOSOWANIA WOBEC PAŃSTWA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI WYŻEJ WYMIENIONYCH GWARANCJI, WYKLUCZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE JEDYNIE W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM JEST TO DOPUSZCZALNE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Ograniczenie Odpowiedzialności

WARNER GROUP ZRZEKA SIĘ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZARÓWNO Z TYTUŁU NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMOWNYCH, CZYNÓW ZABRONIONYCH (W TYM CZYNU ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ I INNEJ, A TAKŻE NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY (JAKIEKOLWIEK ODSZKODOWANIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, FAKTYCZNE, WTÓRNE, SANKCYJNE, RETORSYJNE, WYMIERNE I INNE) WYNIKŁE W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA STRONY LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY INTERNETOWEJ, LUB TEŻ MATERIAŁÓW, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, UDOGODNIEŃ, FORÓW DYSKUSYJNYCH, USŁUG I INNYCH TREŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONIE INTERNETOWEJ BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ PRAWNĄ DLA ROSZCZENIA I NAWET W PRZYPADKU, GDY KTÓRYKOLWIEK Z PODMIOTÓW WARNER GROUP BYŁ UPRZEDNIO INFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI PONIESIENIA WYŻEJ WSPOMNIANYCH SZKÓD LUB STRAT. ZA CAŁOŚĆ KOSZTÓW WSZELKICH KONIECZNYCH NAPRAW LUB INNYCH DZIAŁAŃ KONIECZNYCH W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYŻEJ WYMIENIONYCH SZKÓD LUB STRAT ODPOWIADAJĄ PAŃSTWO (NIE ZAŚ PODMIOTY WARNER GROUP). W PRZYPADKU, GDY OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PAŃSTWA W CAŁOŚCI, NINIEJSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE JEDYNIE W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM JEST DOPUSZCZALNE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Fora Dyskusyjne

MATERIAŁY, TREŚCI, INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE LUB WYRAŻONE NA TABLICACH OGŁOSZEŃ, CZATACH, STRONACH TYPU COMMUNITY PAGE I INNYCH FORACH WYMIANY INFORMACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE („FORA”) NIE MUSZĄ BYĆ PODZIELANE PRZEZ WARNER GROUP, PODMIOTY POWIĄZANE Z WARNER GROUP ORAZ WŁAŚCIWYCH DOSTAWCÓW TREŚCI. WARNER GROUP NIE MONITORUJE FORÓW I NIE ODPOWIADA ZA ICH ZAWARTOŚĆ. WARNER GROUP JEST UPRAWNIONA DO USUNIĘCIA LUB ZMODYFIKOWANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI BEZ OBOWIĄZKU UPRZEDNIEGO POWIADAMIANIA ORAZ BEZ PONOSZENIA JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TEGO TYTUŁU W KAŻDYM CZASIE I WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, W ZAKRESIE DOZWOLONYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. KORZYSTANIE Z FORÓW ODBYWA SIĘ NA PAŃSTWA RYZYKO I PODLEGA OKREŚLONYM POWYŻEJ ZAPISOM O WYŁĄCZENIU GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE DOZWOLONYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO W DANYM MIEJSCU PRAWA.

Nadesłane materiały, treści i e-maile

Warner Group jest zainteresowana poznaniem Państwa uwag i pytań dotyczących naszej Strony. Jednakże, Warner Group nie przyjmuje żadnych niezamawianych przez siebie materiałów nadesłanych (np. scenariuszy, projektów scenariuszy, koncepcji lub jakichkolwiek innych materiałów) w jakimkolwiek formacie i dostarczanych jakąkolwiek drogą (w tym pocztą elektroniczną). Wszelkie tego typu materiały są odsyłane do nadawcy bez ich otwierania lub też usuwane/kasowane bez ich otwierania. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie do podmiotów Warner Group żadnych niezamawianych materiałów.

W razie potrzeby w określonych obszarach niniejszej Strony może pojawić się wyraźna prośba o nadsyłanie koncepcji, historyjek, lub innych potencjalnych treści przez Państwa (dalej „Materiały Zamawiane”). W takich przypadkach prosimy o uważne zapoznanie się z wszelkimi właściwymi regulaminami znajdującymi się w innych miejscach na niniejszej Stronie, mającymi zastosowanie do wyżej wspomnianego nadsyłania materiałów (dalej „Warunki Dodatkowe”), ponieważ mają one wpływ na kształtowanie Państwa praw. Jeżeli nie jest to wyraźnie określone w jakichkolwiek Warunkach Dodatkowych, niniejszym w sposób nieodwołalny przenoszą Państwo na rzecz Warner Group swoje wszelkie prawa w odniesieniu do terytorium całego świata i bezterminowo (lub na maksymalny dopuszczalny prawem okres czasu) do wszelkich stworzonych przez siebie Materiałów Zamawianych, w tym między innymi pomysłów, sugestii, motywów, charakterystyk, koncepcji, rysunków, projektów, obrazów, filmów, nagrań wideo, oprogramowania, muzyki, tekstu, historyjek, dialogów, tytułów i innych materiałów tam zawartych. Jeżeli Warner Group nie określi inaczej na piśmie, z tytułu wyżej wspomnianego przeniesienia nie są Państwo uprawnieni do jakichkolwiek opłat autorskich i niniejszym zobowiązują się Państwo powstrzymać od dochodzenia od Warner Group jakiegokolwiek wynagrodzenia. W zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa, zrzekają się Państwo prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu jakichkolwiek dóbr osobistych związanych z Materiałami Zamawianymi w jakimkolwiek miejscu na świecie i potwierdzają Państwo niniejszym, że żadne takie prawo nie zostało przez Państwa zastrzeżone.

Warner Group jest uprawniona do użytkowania, reprodukowania, redagowania, ponownego redagowania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia na języki obce, udzielania licencji, tworzenia utworów pochodnych, a także dystrybuowania i zamieszczania całości lub jakiejkolwiek części Materiałów Zamawianych (bez dodatkowych opłat, zobowiązań lub jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Państwa) na terytorium całego świata w dowolnym celu i za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego, na dowolnym rynku i w dowolnym języku, a także w dowolny sposób i za pomocą jakiejkolwiek metody, w jakiejkolwiek formie, sposobie i za pomocą jakiejkolwiek technologii znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości w zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa.

Ponadto niniejszym zobowiązują się Państwo, oświadczają i gwarantują, że (i) są Państwo właścicielami wszelkich koniecznych praw, licencji, zgód i pozwoleń wymaganych w celu stworzenia Materiałów Zamawianych nadesłanych przez Państwa i będących przedmiotem wyżej opisanego przeniesienia praw, oraz (ii) że nadesłane przez Państwa Materiały Zamawiane nie naruszają żadnych praw, regulacji ani przepisów i w żaden sposób nie naruszają praw żadnych osób (w tym, między innymi, praw własności intelektualnej, dóbr osobistych, prawa do ochrony poufności, praw w zakresie roszczeń z tytułu zniesławienia w mowie i piśmie, oraz praw związanych z ochroną dobrego imienia i prywatności).

Zarówno Warunki Użytkowania, jak też wszelkie Warunki Dodatkowe mają pełne zastosowanie do wszelkich nadesłanych przez Państwa Materiałów Zamawianych. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niejednoznaczności pomiędzy zapisami niniejszych Warunków Użytkowania a Warunkami Dodatkowymi, zastosowanie mają Warunki Dodatkowe.

W przypadku nieistnienia żadnych Warunków Dodatkowych w odniesieniu do Materiałów Zamawianych, pełne zastosowanie do wyżej wspomnianych mają niniejsze Warunki Użytkowania.

W każdym przypadku żadne materiały nadesłane przez Państwa, w tym między innymi Materiały Zamawiane, nie będą traktowane jako informacje poufne.

Prosimy o korzystanie z niniejszej Strony w sposób odpowiedzialny. Z niniejszej Strony oraz jej zawartości można korzystać wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Zabrania się za pośrednictwem Strony przechowywania, dystrybucji i transmisji jakichkolwiek niezgodnych z prawem materiałów. Nie są Państwo uprawnieni do zbierania i przechowywania danych osobowych innych użytkowników bez ich uprzedniej zgody. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, że przechowywanie, dystrybucja i transmisja niezgodnych z prawem materiałów może spowodować pociągnięcie Państwa do odpowiedzialności na gruncie prawa karnego lub cywilnego. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, że w przypadku wysunięcia przez jakiekolwiek osoby trzecie roszczeń z tytułu domniemanej niezgodności z prawem jakichkolwiek materiałów zamieszczonych przez Państwa na Stronie, obowiązek udowodnienia bezzasadności takiego roszczenia spoczywa na państwu. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości i potwierdzają, że za wszelkie materiały zamieszczone (chyba, że przez Warner Group) lub prywatnie transmitowane na Stronie lub za jej pośrednictwem odpowiada ich nadawca, nie zaś Warner Group, a także, że są Państwo odpowiedzialni za wszelkie materiały wgrywane, zamieszczane lub w inny sposób transmitowane na Stronę lub za jej pośrednictwem.

Warner Group stanowczo wymaga, aby nie przesyłali Państwo pocztą elektroniczną ani nie publikowali na Forach lub w inny sposób nie zamieszczali na Stronie żadnych treści, które naszym zdaniem w jakikolwiek sposób:

 1. zniesławiają w mowie lub piśmie, naruszają prawo do prywatności jakichkolwiek osób, stanowią czyn stręczycielstwa, są wulgarne lub obsceniczne, mają charakter pornograficzny, rasistowski, stanowią nadużycie, zawierają groźby lub są obraźliwe,
 2. umniejszają, krytykują, deprecjonują, parodiują lub w inny sposób stawiają w negatywnym świetle jakiegokolwiek aktora lub postać pojawiającą się w treściach,
 3. mają na celu pozyskanie danych osobowych od dzieci lub w inny sposób służą nadużyciom lub krzywdzeniu dzieci poprzez wystawianie ich na kontakt z niewłaściwymi treściami,
 4. naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakichkolwiek osób (żyjących lub nieżyjących), w tym między innymi prawa autorskie lub prawa ochronne do znaków towarowych, a także dobra osobiste,
 5. naruszają jakiekolwiek przepisy prawa lub mogą być uznane za stanowiące naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa,
 6. przenoszą informacje, do przenoszenia których nie są Państwo uprawnieni umownie lub na mocy innego stosunku prawnego (np. informacje typu ‘inside information’, informacje poufne lub zastrzeżone otrzymane w ramach zatrudnienia lub umowy o nieujawnianie informacji poufnych) lub zawierają dane osobowe odnoszące się do innych osób w przypadku, gdy te osoby nie udzieliły państwu zgody na ujawnianie wspomnianych informacji,
 7. zachęcają do działań niezgodnych z prawem lub promują tego typu działania,
 8. w sposób fałszywy lub mylący przedstawiają Państwa związek z innymi osobami lub w inny mylący sposób ukrywają prawdziwą treść za pomocą nagłówków i identyfikatorów,
 9. reklamują jakiekolwiek przedsięwzięcie o charakterze komercyjnym (np. oferowanie towarów i usług na sprzedaż) lub w inny sposób stanowią element działalności komercyjnej (np. prowadzenie losowań, konkursów, prezentowanie banerów sponsorskich, a także pośrednie i bezpośrednie zabieganie o towary i usługi) niezatwierdzonej wyraźnie przez Warner Group na Stronie,
 10. zabiegają o środki, reklamodawców lub sponsorów,
 11. obejmują programy zawierające wirusy, robaki, programy typu ‘time bombs’ lub konie trojańskie, a także jakiekolwiek inne elementy kodu, pliki lub programy opracowane w celu zakłócania, uszkadzania, przeciążania, zawieszania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego, sprzętu lub rozwiązań telekomunikacyjnych,
 12. zakłócają normalny przebieg rozmowy, powodują przewijanie ekranu z prędkością niepozwalającą innym użytkownikom na pisanie na klawiaturze lub w inny sposób utrudniają możliwość innych osób w zakresie interaktywnego korzystania z niniejszej Strony,
 13. w sposób nieupoważniony kopiują jakiekolwiek obrazy lub inne elementy niniejszej Strony,
 14. zawierają pliki MP3 lub inne pliki muzyczne, chyba że zostało to wyraźnie zatwierdzone przez Warner Group na piśmie,
 15. są elementem ‘piramidy finansowej’ lub innego, podobnego planu działania,
 16. stanowią tzw. hurtownię danych (tj. korzystanie z udostępnionej państwu przestrzeni sieciowej w celu przechowywania dużych plików lub dużych ilości danych, które są połączone wyłącznie z innych stron internetowych). Takim materiałom musi towarzyszyć wystarczająca ilość treści w taki sposób, aby przynajmniej część ruchu sieciowego z Państwa stron przechodziła przez nas,
 17. są niezgodne z jakimikolwiek regulacjami i politykami ustanowionymi w odniesieniu do użytkowania niniejszej Strony lub jakichkolwiek sieci z nią połączonych,
 18. zawierają wizerunek jakiejkolwiek osoby bez jej pisemnej zgody na zamieszczenie takiego wizerunku w Usłudze, lub
 19. zawierają odniesienia do innych stron zawierających treści opisane w punktach od „a” do „r” powyżej.

Dodatkowo, zabronione jest usuwanie jakichkolwiek banerów sponsorskich lub jakichkolwiek innych materiałów zamieszczonych na niniejszej Stronie przez Warner Group (w tym w miejscach przeznaczonych do Państwa użytku).

Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, że korzystając z niniejszej Strony mogą Państwo być wystawieni na materiały, które mogą Państwo uznać za obraźliwe lub niewłaściwe i przyjmują Państwo do wiadomości, iż konieczne jest dokonanie właściwej oceny, a wszelkie ryzyko wynikające z użytkowania materiałów znajdujących się na niniejszej Stronie spoczywa na państwu. Ponadto zobowiązują się Państwo nie traktować ani wykorzystywać jakichkolwiek treści zamieszczonych na niniejszej Stronie jako profesjonalnych porad.

Nadużycia Systemu

Niniejszym bezwzględnie zobowiązują się Państwo nie wysyłać, tworzyć ani też odpowiadać na tzw. ‘bomby pocztowe’ (elektroniczne kopie jednej wiadomości przesyłane wielu użytkownikom, lub też przesyłanie dużych lub licznych plików lub wiadomości do jednego użytkownika w złej wierze) oraz nie angażować w tzw. ‘spamming’ (przesyłanie niechcianych wiadomości dla celów komercyjnych lub innych) oraz nie podejmować jakichkolwiek działań mogących negatywnie wpłynąć na działanie niniejszej Strony lub korzystanie z niej przez inne osoby.

Nie są Państwo uprawnieni do reprodukowania, sprzedaży, odsprzedaży lub jakiegokolwiek innego eksploatowania jakichkolwiek zasobów znajdujących się na niniejszej Stronie, ani też starania się o odstęp do takich zasobów.

Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości i potwierdzają, że Warner Group jest uprawniona do uzyskania dostępu do danych i treści z Państwa konta użytkownika, a także ich zarejestrowania i ujawnienia w przypadku, gdy będzie to konieczne na mocy prawa lub w dobrej wierze w przypadku uznania, że powyższe działania są konieczne w celu (i) wywiązania się z obowiązków wobec prawa, (ii) egzekwowania Warunków Użytkowania, (iii) rozpatrzenia roszczeń o naruszenia praw osób trzecich, (iv) rozpatrzenia Państwa żądania w zakresie obsługi klienta, lub też (v) ochrony praw, własności i bezpieczeństwa Warner Group, jej użytkowników i ogółu społeczeństwa.

Bezpieczeństwo

Wszelkie nazwy użytkownika i hasła wykorzystywane w odniesieniu do niniejszej Strony są przeznaczone wyłącznie do użytku indywidualnego. Są Państwo odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich nazw użytkownika i haseł (jeśli istnieją). Ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane z Państwa konta użytkownika, pod Państwa nazwą użytkownika i hasłem. Zobowiązują się Państwo nie korzystać w żadnym przypadku z haseł i nazw innych użytkowników. Warner Group jest uprawniona do monitorowania Państwa nazwy użytkownika i hasła oraz, według własnego uznania, do zobowiązania Państwa do ich zmiany. W przypadku korzystania przez Państwa z nazwy użytkownika i hasła, które zdaniem Warner Group nie jest bezpieczne, Warner Group jest uprawniona do zobowiązania Państwa do ich zmiany lub do usunięcia konta użytkownika.

Zabrania się korzystania z jakichkolwiek usług i udogodnień związanych z niniejszą Stroną w celach pokonywania zabezpieczeń lub manipulowania przy zasobach i kontach systemowych. Korzystanie z narzędzi opracowanych do pokonywania zabezpieczeń (np. programy do odgadywania haseł, narzędzia do łamania zabezpieczeń lub sondowania sieci) oraz ich rozpowszechnianie jest surowo zabronione. W przypadku Państwa zaangażowania w jakiekolwiek działania związane z naruszaniem bezpieczeństwa systemu, Warner Group zastrzega sobie prawo do ujawnienia Państwa danych osobowych administratorom systemowym innych stron w celu zwalczania naruszeń bezpieczeństwa.

Postępowanie w Przypadku Podejrzenia Naruszeń

Warner Group zastrzega sobie prawo do badania podejrzeń o naruszeniu niniejszych Warunków Użytkowania, w tym w związku z nadsyłanymi materiałami, zamieszczanymi treściami oraz e-mailami wysyłanymi pod adres Strony lub Forum. Warner Group jest uprawniona do zbierania informacji od użytkownika podejrzanego o naruszanie Warunków Użytkowania, a także od wszystkich pozostałych użytkowników. Warner Group jest uprawniona do zawieszenia praw użytkownika, wobec którego prowadzone jest wyżej wspomniane postępowanie, a także do usunięcia zamieszczanych przez wspomnianego użytkownika materiałów według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadamiania. W przypadku, gdy Warner Group stwierdzi, według własnego uznania, że doszło do naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania, Warner Group jest uprawniona do zmodyfikowania lub zredagowania jakichkolwiek materiałów nadsyłanych, zamieszczanych treści lub e-maili, a także do trwałego usunięcia takich materiałów, skasowania treści zamieszczonych na forum, przesłania użytkownikowi ostrzeżenia, zawieszenia użytkownika i hasła, usunięcia konta użytkownika lub też podjęcia wszelkich innych stosownych działań według własnego uznania. Warner Group zamierza współpracować z wymiarem sprawiedliwości oraz postępować zgodnie z nakazami sądowymi w zakresie żądań o ujawnienie danych osobowych każdej osoby, która wysyła e-maile lub zamieszcza jakiekolwiek materiały, co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają niniejsze Warunki Użytkowania lub są niezgodne z przepisami prawa. AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ UŻYTKOWNIKA ZWALNIAJĄ PAŃSTWO WSZYSTKIE PODMIOTY WARNER GROUP Z ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ WYSUNIĘTYCH NA SKUTEK DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ CZŁONKÓW WARNER GROUP W RAMACH BADANIA PODEJRZEŃ O NARUSZENIU WARUNKÓW UŻYTKOWANIA LUB W NASTĘPSTWIE WSPOMNIANEGO BADANIA, A TAKŻE NA SKUTEK WSZELKICH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W KONSEKWENCJI WSPOMNIANEGO BADANIA PRZEZ WARNER GROUP LUB TEŻ ORGANY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI.

Usługa

W celu korzystania z niniejszej Strony muszą Państwo posiadać dostęp do sieci World Wide Web oraz uiszczać należne z tego tytułu opłaty. Odpowiadają Państwo za zapewnienie sobie sprzętu i wszelkie związane z tym koszty (w tym zakup komputera, modemu i innych urządzeń) w celu uzyskania dostępu do niniejszej Strony w sieci www.

Warner Group zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia niniejszej Strony lub jakiegokolwiek oprogramowania, udogodnień lub usług znajdujących się na Stronie w całości lub części w każdym czasie bez uprzedniego powiadamiania, a także do ustanawiania ograniczeń w korzystaniu z wyżej wspomnianych.

Regulacje Lokalne

Warner Group nie składa żadnych oświadczeń, iż Materiały i inne treści znajdujące się na Stronie okażą się właściwe lub dostępne poza terytorium Wielkiej Brytanii. Korzystanie z niniejszej Strony na innych terytoriach odbywa się z własnej woli użytkownika oraz na jego ryzyko. Odpowiadają Państwo za przestrzeganie lokalnie obowiązującego prawa w takim zakresie, w jakim ma ono zastosowanie. W szczególności zobowiązują się Państwo do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie przesyłania danych technicznych z terytorium Wielkiej Brytanii lub też z terytorium kraju, w którym Państwo się znajdują.

Zwolnienie z Odpowiedzialności

Niniejszym zwalniają Państwo Warner Group, a także jej funkcjonariuszy, członków zarządu, pracowników, agentów, dystrybutorów i podmioty powiązane z Warner Group z odpowiedzialności wobec wszelkich strat, roszczeń, żądań, odpowiedzialności, odszkodowań, wydatków i kosztów w tym kosztów pomocy prawnej i kosztów opinii biegłych, na skutek naruszenia przez Państwa któregokolwiek z niniejszych zapisów, a także w związku z zamieszczaniem lub przesyłaniem przez Państwa jakichkolwiek treści na serwery należące do Warner Group lub też korzystaniem przez Państwa ze swojego konta użytkownika w jakikolwiek sposób.

Korzystanie z Treści przez Warner Group

Warner Group uznaje wszelkie treści przekazane przez Państwa na rzecz Warner Group lub też na rzecz niniejszej Strony za dostępne bez żadnych zobowiązań wobec Państwa poza przypadkami, w których Zamawiane Materiały są przedmiotem Warunków Dodatkowych znajdujących się w innych miejscach na niniejszej Stronie (patrz część „Nadesłane Materiały, Treści i E-maile”). W powyższych przypadkach korzystanie z nadesłanych przez Państwa treści określają wyżej wspomniane Warunki Dodatkowe.

Zgodnie z treścią Warunków Dodatkowych i bez uszczerbku dla postanowień określonych powyżej odnośnie Materiałów Zamawianych, nadsyłanie lub zamieszczanie na niniejszej Stronie jakichkolwiek treści, w tym między innymi materiałów audio, wideo lub fotografii, a także nadsyłanie jakichkolwiek komunikatów i materiałów do Warner Group, jest jednoznaczne z nieodwołalnym: (a) udzieleniem na rzecz Warner Group oraz jej licencjobiorców bezpłatnej, bezterminowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieograniczonej, podlegającej w całości podlicencji, obowiązującej na całym świecie licencji na wszelkie prawa do jakichkolwiek Treści Użytkownika, w tym między innymi wszelkich praw autorskich, w tym wszelkich ewentualnych zgód koniecznych do reprodukcji, wykorzystywania, dystrybucji, modyfikacji, publikacji lub eksploatacji przez Warner Group lub jakąkolwiek osobę upoważnioną przez Warner Group, w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek kanale komunikacyjnym istniejącym obecnie lub wynalezionym w przyszłości, bez obowiązku uiszczania jakichkolwiek opłat ani zamieszczania odniesień do Państwa lub jakichkolwiek innych osób, a także do reklamowania i promowania wyżej wspomnianej eksploatacji w całym okresie obowiązywania przedmiotowych praw (a także wszelkich ich odnowień i przedłużeń terminu obowiązywania), jeżeli to możliwe – bezterminowo, (b) w zakresie dozwolonym w świetle obowiązującego prawa – zrzeczeniem się wszelkich roszczeń z tytułu dóbr osobistych w odniesieniu do Treści Użytkownika przysługujących państwu w jakimkolwiek miejscu na świecie oraz oświadczeniem, że żadne tego typu prawa nie zostały przez Państwa zastrzeżone, (c) uznaniem Warner Group za swojego agenta z pełnym prawem do zawierania wszelkich dokumentów oraz podejmowania wszelkich działań uznanych przez Warner Group za właściwe w celu potwierdzenia powyższych praw, przeniesień, zgód i zrzeczeń, (d) potwierdzeniem, iż są Państwo właścicielami Treści Użytkownika oraz są Państwo uprawnieni do zawarcia umowy określonej niniejszymi Warunkami Użytkowania, (e) potwierdzeniem, że Treści Użytkownika nie są przedmiotem żadnych zobowiązań w zakresie ochrony poufności wobec Państwa lub innych osób oraz potwierdzeniem, że Warner Group nie odpowiada za jakiekolwiek wykorzystywanie i udostępnianie wspomnianych Treści Użytkownika, (f) potwierdzeniem, że zamieszczanie przez Państwa treści na Stronie lub za jej pośrednictwem nie narusza dóbr osobistych, praw autorskich lub innych praw żadnej osoby, (g) udzieleniem Warner Group oraz jej licencjobiorców prawa do posługiwania się nazwa nadesłaną przez Państwa w związku z Treściami Użytkownika według naszego uznania, (h) oświadczeniem, że posiadają Państwo wszelkie wymagane zgody i zezwolenia wymagane do zamieszczenia Treści Użytkownika oraz przeniesienia wyżej określonych praw.

Warner Group zastrzega sobie prawo (ale nie przyjmuje obowiązków w tym zakresie) do odrzucenia, przeniesienia, redakcji i usuwania wszelkich Treści Użytkownika zamieszczonych w Usłudze. Między innymi Warner Group jest uprawniona do usuwania wszelkich Treści Użytkownika, które stanowią naruszenie niniejszych Warunków Użytkowania lub które są w inny sposób niestosowne według wyłącznego uznania Warner Group. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, że Warner Group nie weryfikuje, przyjmuje, potwierdza ani sankcjonuje Treści Użytkownika oraz, że Państwa obowiązkiem jest dokonanie oceny Treści Użytkownika i że ponoszą Państwo wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Treści Użytkownika dla jakichkolwiek celów.

Strony Należące do Osób Trzecich

Niniejsza Strona może zawierać reklamy lub odnośniki połączone z zewnętrznymi stronami internetowymi, które mogą prezentować informacje i treści uznawane przez niektóre osoby za niestosowne lub obraźliwe. Wspomniane zewnętrzne strony internetowe nie znajdują się pod kontrolą Warner Group. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, że (bez względu na fakt, czy strony te są w jakikolwiek sposób powiązane z Warner Group) Warner Group nie odpowiada za poprawność, przestrzeganie praw autorskich, legalność, zgodność z normami społecznymi lub też jakiekolwiek inne aspekty wspomnianych stron. Zamieszczenie wyżej wspomnianych reklam lub odnośników nie jest równoznaczne z promowaniem jakiejkolwiek strony przez Warner Group oraz nie oznacza żadnego powiązania pomiędzy Warner Group a operatorami jakiejkolwiek strony.

Warner Group nie może zapewnić, że będą Państwo zadowoleni z jakichkolwiek produktów lub usług zakupionych przez Państwa za pośrednictwem stron należących do osób trzecich, do których odnośniki znajdują się na Stronie ze względu na fakt, że inne serwisy zakupowe są obsługiwane przez niezależnych sprzedawców. Warner Group nie promuje żadnego towaru, ani też nie potwierdza w żaden sposób zgodności z prawdą i poprawności jakichkolwiek informacji zamieszczanych na stronach internetowych należących do osób trzecich. Warner Group nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w zakresie bezpieczeństwa informacji (w tym danych kart kredytowych oraz jakichkolwiek danych osobowych), o podanie których mogą Państwo zostać poproszeni przez osoby trzecie. Niniejszym w sposób nieodwołalny zrzekają się Państwo wszelkich roszczeń wobec nas w związku z korzystaniem ze stron internetowych należących do osób trzecich. Zalecamy ostrożność przy zawieraniu transakcji z osobami trzecimi.

Dostęp z Miejsc Zastrzeżonych

W przypadku dostępu do jakiejkolwiek części niniejszej Strony z Miejsc Zastrzeżonych (ang. proprietary online services), zastosowanie mają zasady, polityki i wytyczne ustanowione dla takich miejsc.

Jurysdykcja

Materiały oraz wszelkie inne treści znajdujące się na niniejszej Stronie są prezentowane wyłącznie dla celów rozrywkowych, informacyjnych i promocyjnych w odniesieniu do programów, filmów, muzyki i innych produktów oferowanych na terytorium Wielkiej Brytanii. Informacje zawarte na niniejszej stronie mogą nie być odpowiednie lub dostępne w innych lokalizacjach. Wchodzenie na niniejszą Stronę w miejscach, gdzie treści na niej zamieszczone mogą okazać się niezgodne z prawem jest zabronione. Korzystanie z niniejszej Strony na innych terytoriach jest dobrowolne. W powyższym przypadku są Państwo w pełni odpowiedzialni za przestrzeganie wszelkich lokalnie obowiązujących przepisów prawa.

Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają przepisom prawa Anglii i zgodnie z tymi przepisami będą interpretowane. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, że we wszelkich sprawach związanych z niniejszymi Warunkami Użytkowania sądem właściwym są sądy w Anglii.

W przypadku uznania któregokolwiek z zapisów niniejszych Warunków Użytkowania za niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, taki zapis zostanie uznany za usunięty, bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych zapisów. Niniejszy dokument stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do określonych powyżej kwestii.

Roszczenia z tytułu Naruszenia

Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek treści zamieszczone na niniejszej Stronie naruszają przysługujące państwu prawa autorskie, Warner Group pragnie się o tym dowiedzieć. W związku z powyższym prosimy o przekazanie następujących informacji Agentowi do spraw Praw Autorskich, którego adres podajemy poniżej:

 1. Państwa imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail,
 2. opisu utworu będącego przedmiotem praw autorskich, które Państwa zdaniem zostały naruszone,
 3. dokładnego adresu URL lub opisu każdego z miejsc, w których znajdują się treści naruszające Państwa zdaniem prawa autorskie,
 4. oświadczenie o tym, iż w dobrzej wierze sądzą Państwo, iż przedmiotowe wykorzystywanie odbywa się bez zgody Państwa, Państwa agenta, lub wynikającej z przepisów prawa,
 5. elektroniczny lub fizyczny podpis Państwa lub osoby upoważnionej do działania w Państwa imieniu,
 6. oświadczenie o tym, że informacje zawarte w Państwa doniesieniu są zgodne z prawdą, a także o tym, że jesteście Państwo posiadaczem właściwych praw autorskich lub osobą upoważnioną do działania w imieniu posiadacza praw autorskich, oraz że upoważniają Państwo wszystkie podmioty Warner Group do korzystania z informacji zawartych w doniesieniu w celu obsługi Państwa roszczenia. Prosimy pamiętać, że zapisy Polityki Ochrony Prywatności mają zastosowanie także do informacji zawartych w Państwa doniesieniu.

Agent do spraw Praw Autorskich

Warner Bros. Entertainment Inc.
C/o Warner Bros. Advanced Digital Services, oddział Warner Bros. Technical Operations Inc.
4000 Warner Blvd.
Bldg. 168
Burbank, CA 91522
Stany Zjednoczone Ameryki
Tel: + (1) 818 977 0018
E-mail: legal@wb.com