17 września 2019

Regulamin Konkursu: „TO: ROZDZIAŁ 2

 

Regulamin konkursu: „TO: Rozdział 2”

 

§1. Zasady ogólne

1. Organizatorem Konkursu o nazwie „To: Rozdział 2” zwanego dalej „Konkursem” jest Warner Bros. Entertainment Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, 02-366 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000052268. NIP: 118-00-47-103., zwana dalej „Organizatorem”;

2. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook. Informacje dostarczone przez Użytkownika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej Nagrody.

3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest jako plik PDF umieszczony na stronie www.wbep.pl oraz na profilu Warner Bros. Polska w serwisie Facebook.

§2. Zasady Konkursu

 1.      Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.09.2018 r. o godzinie publikacji postu konkursowego.
 2.      Konkurs kończy się z dniem 25.09.2018 r., wyniki konkursu zostaną opublikowane w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu.
 3.      Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4.      W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (zwane dalej „Profilem”). Dane zawarte na Profilu (Imię i nazwisko) muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
 5.      Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Profilu.
 6.      Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 7.      Konkurs polega na wpisaniu w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: Podobnie jak bohaterowie horroru  To: Rozdział 2 , każdy z nas ma jakieś lęki.Powiedz, czego Ty się boisz? Uzasadnij swój wybór w max. 3 zdaniach. Do wygrania gadżety filmowe. Konkurs trwa do 25 września 2019 r. Organizator wybierze 20 najlepszych odpowiedzi.
 8.      W konkursie nie będą uwzględniane odpowiedzi zawierające treści wulgarne, naruszające godność, propagujące treści nieetyczne lub o charakterze reklamowym.

 

 1.      Po przesłaniu zgłoszenia, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

 

 1.   Zwycięzcami Konkursu zostanie 20 autorów najciekawszych, zdaniem Jury, odpowiedzi. Zwycięzców wyłoni jury Organizatora spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń. W swojej ocenie Jury uwzględni wyłącznie zgłoszenia Użytkowników, które wpłynęły przed upływem określonego terminu w §2 pkt. 2.

 

§3. Nagrody

 

 1.      Zwycięzcy konkursu otrzymają zestaw gadżetów filmowych z filmu To: rozdział 2 i Annabelle Wraca Do Domu: 1-2 koszulka, czapka, książka, 3 -13 miejsce: koszulka + książka, 14-20 książka. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez organizatora w terminie 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu.
 2.      Zwycięzcy zostaną poinformowani w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu. za pomocą odpowiedzi na komentarz pod postem konkursowym na profilu Warner Bros. Polska w serwisie Facebook. Zwycięzcy mają obowiązek skontaktować się z Organizatorem Konkursu za pomocą funkcji Facebook „Wiadomość” na profilu www.facebook.com/WarnerPolska, podając swoje dane adresowe do wysyłki nagrody.
 3.      Jeżeli Zwycięzcy nie skontaktują się z organizatorem w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu, Organizator wybierze kolejnych zwycięzców w celu przekazania nagrody.
 4.      Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 5.      Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zmiany nagrody na jej równowartość pieniężną lub wymiany na inną nagrodę. Zwycięzcy nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród.
 6.      Zgodnie z art.30 ust. 1 pkt.2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku nagród, których całkowita wartość nie przekroczy 760 PLN (oraz zostana spełnione pozostałe warunki określone we wspomnianej ustawie) nagrody te bedą korzystały ze zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 7.      Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych i zgoda ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora.
 8.      W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie władz, pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz osób fizycznych, przedsiębiorców i innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami, współpracujących przy organizacji Konkursu, osoby wyznaczone przez Organizatora do nadzoru i obsługi, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§3. Reklamacje

 1.           Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Warner Bros. Entertainment Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, 02-366 Warszawa.
 2.           Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców.
 3.           Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

§4. Ochrona danych osobowych

 1.           Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przyznania, wydania i odbioru nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.
 2.           Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wysyłki nagrody.

 

§5. Postanowienia końcowe

 1.      Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2.      Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowych Facebook.
 3.      Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4.      Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie” umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5.      Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linków naruszających prawa osób trzecich. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.